Veiligheid voorop!

Vanaf zomer 2020 wil Frisia Zout BV zout winnen van onder de Waddenzee, voor de haven van Harlingen. De grote bodemdalingsschotel die daardoor ontstaat geeft aan de rand, in de haven van Harlingen, nog 2 cm bodemdaling.

In 2014 verzoekt Oud Harlingen de gemeenteraad om niet aan de zoutwinning mee te werken 'totdat onomstotelijk vaststaat dat die geen bedreiging kan vormen voor het monumentale Harlinger erfgoed.' Als die brief geen effect heeft organiseert de vereniging een bijeenkomst met particuliere huiseigenaren, rentmeesters van kerken en plaatselijke, provinciale en landelijke erfgoedorganisaties.

Dat overleg leidt tot de oprichting van de Stichting Bescherming Historisch Harlingen. Doel van de nieuwe stichting is alle soorten schade te voorkomen: materiële schade aan panden, maar ook emotionele en psychische schade, bedrijfsschade én imagoschade aan Harlingen als monumentenstad.


Nieuws

24 juli 2020

Ministerie EZK zet een tandje bij

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat actiever deelnemen aan de Pilot Harlingen. Dat werd 23 juli duidelijk tijdens een overleg met de SBHH in Den Haag. "Ik ken geen ander proces in Nederland waarbij mijnbouwer en bevolking zó open en transparant samenwerken", stelde topambtenaar Ruud Cino. Het Ministerie ziet de Pilot Harlingen als voorbeeld voor andere mijnbouwprojecten en gaat de verdere ontwikkeling van de Pilot inhoudelijk en financieel ondersteunen. Al in de nabije toekomst zal het ministerie vaker bij de overleggen in Harlingen aanschuiven.

15 juli 2020

Geen nieuwe zoutconcessies meer

Het ontwerp van de nieuwe 'gebiedsagenda' voor het Waddengebied is verschenen. Naast overheden schreven ook waterschappen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en bewoners aan de toekomstvisie mee. 

Wat betreft de zoutwinning is er geen nieuws onder de zon. In 2011/2012 is afgesproken de zoutwinning van ondergrondse locaties in Noordwest-Fryslân te verplaatsen naar locaties onder de Waddenzee. De concessie daarvoor loopt tot 2052. De Gebiedsagenda stelt dat daarna geen nieuwe concessies voor zoutwinning meer moeten worden afgegeven.

01 juli 2020

Meetgegevens combineren

Het Aanvullend Meetnet gaat de komende decennia veel gegevens opleveren over het gedrag van de bodem, zowel aan het maaiveld als in dieper gelegen lagen.

Op dit moment wordt echter óók al van alles gemeten. Rijkswaterstaat bijvoorbeeld volgt via peilmerken op gebouwen, bruggen en viaducten in Harlingen hoogteveranderingen ten opzichte van het NAP. Ook gemeente en Wetterskip doen metingen. Onze stichting wil samen met deze partijen bekijken in hoeverre het combineren van al deze meetgegevens extra inzichten kan opleveren.